Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser

Kapitel 2 - Driften

Kapitel 3 - Aktiviteter

Kapitel 4 - Medlemskab

Kapitel 5 - Generalforsamling

Kapitel 6 - Vedtægtsændringer

Kapitel 7 - Ekstraordinær generalforsamling

Kapitel 8 - Opløsning af foreningen


Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser

1. Foreningens navn er Dansk Oldenborg Avl. Foreningens hjemsted er dets sekretariat.

2. Foreningens formål er på landsbasis at fremme interessen for renavl af oldenborg- heste, samt forædlingsavl med fuldblod jf. avlsmålet. Endvidere skal interessen for brug af oldenborgheste til køre- og ridebrug fremmes.

3. Avsmål:

Renavlet oldenborger:

Stor, kraftig, racetypisk køre- og ridehest med et særdeles arbejdsvilligt temperament. Velrejst hals. Smidig og muskuløs overlinie. Tørre og føre lemmer. Bevægelsen taktfast og med kraftig aktion bagfra.

Forædlet oldenborger:

En ridehest med moderne oldenborgpræg, der udelukkende er forædlet med fuldblod. Et særdeles karakterfast og arbejdsvilligt temperament. Store kropspartier. Velrejst hals. Smidig og muskuløs overlinie og bagpart. Føre og tørre lemmer. Bevægelsen taktfast med rygsving, frihed i skulder og albuer, samt undergriben, afskub og bæring bagfra.

4. Dansk Oldenborg Avl er en selvstændig forening tilsluttet Landsudvalget for Heste.

5. Landsudvalget for Heste varetager stambogsføringen for Dansk Oldenborg Avl.


Kapitel 2 - Driften

1. Forbundet tegnes af formanden eller næst- formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer.

2. Bestyrelsen fastsætter regler for styring af avlen.

3. Foreningen ledes af en foreningsbestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Dog således, at der skifte- vis er henholdsvis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Forenings- bestyrelsen vælger selv sin formand, dennes stedfortræder, sekretær samt kasserer. Endvidere vælger bestyrelsen 1 repræsentant til de enkelte udvalg

4. Bestyrelsen nedsætter følgende udvalg:

 1. Landsudvalget: Et medlem til at deltage i Landsudvalgets møder
 2. Stambogsudvalg: Et medlem repræsenterer DOA i Landsudvalgets Stambogsudvalg.
 3. Kåringskommisioner: Bestyrelsen udpeger en hingste- og hoppekåringskommision.
 4. Teknisk udvalg: Varetager tilsynet med hingste- og hoppebrugsafprøvning.

5. Regnskabsåret er kalenderåret.


Kapitel 3 - Aktiviteter

1.

 1. Afholdelse af kåringer og konkurrencer samt afkomsfremstillinger.
 2. Afholdelse af materialprøve for hingste og brugsprøver, championater og lign. for oldenborgheste.
 3. Formidling af kontakt ved såvel køb som salg.
 4. Arrangementer, møder, kurser mv.
 5. Konsultative ydelser til medlemmerne.
 6. Deltagelse i dyrskuer i specialhold for oldenborgheste.

Kapitel 4 - Medlemskab

1. Som medlemmer kan optages alle oldenborginteresserede personer. Medlemmer kan optages til enhver tid, men udmeldelse skal ske skriftligt inden 1. januar.

2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens interesser. Eksklutionen kan ankes af den ekskluderede til generalforsamlingen på hvilken den ekskluderede skal opnå 2/3 af de afgivne stemmer for at omstøde bestyrelsens eksklutions- beslutning.

3. Er kontingentet ikke erlagt inden den 15. januar, udelukkes medlemmet af foreningen og kan kun optages igen ved at indbetale evt. restance.

4. Der må ikke ske forskelsbehandling af opdrættere jf. Veterinærdirektoratets bekendtgørelse nr. 442 af 28. maj 1996


Kapitel 5 - Generalforsamling

1. Ordinær generalforsamling afholdes inden den 1. april. Der indkaldes via hjemmeside senest 21 dage før.

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

2. Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
 8. Eventuelt.

3. Afstemning sker ved personligt møde og foregår ved håndsoprækning, med mindre et af de mødte medlemmer ønsker den skriftligt.

Stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer, der har betalt kontingent for det nye år.

4. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed.

5. Ud over ordinær generalforsamling er foreningen forpligtet til at afholde min. et medlemsmøde årligt. Dagsorden for et sådant møde udsendes inden mødets afholdelse.

6. Foreningen er forpligtet til at føre protokol over såvel generalforsamlinger, som bestyrelsesmøder.

7. Forslaget skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar. Alle forslag offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Regnskabet kan rekvireres af foreningens medlemmer 8 dage før generalforsamlingen.

8. Ændringsforslag kan dog fremsættes på generalforsamlingen


Kapitel 6 - Vedtægtsændringer

1. Til vedtagelse af ændringer i foreningens vedtægter, såvel som foreningens ophævelse kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er mødt på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det nævnte antal medlemmer ikke fremmødt på generalforsamlingen, er det bortfaldet. I så fald kan bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden én måned, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.


Kapitel 7 - Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter forlangende af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af emne.


Kapitel 8 - Opløsning af foreningen

1. I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens eventuelle formue efter generalforsamlingens beslutning.


Senest revideret på ekstraordinær generalforsamling i Skanderborg d. 26.02.2011